Anti-Scratch Glue Coating Film
BK05R
1PLY / VLT: 5% UV: 99% IR: 15%
ADD TO CART
BK10R
1PLY / VLT: 10% UV: 99% IR: 15%
ADD TO CART
BK20R
1PLY / VLT: 20% UV: 95% IR: 15%
ADD TO CART
BK35R
1PLY / VLT: 35% UV: 90% IR: 15%
ADD TO CART
BR15R
1PLY / VLT: 15% UV: 99% IR: 15%
ADD TO CART
BR35R
1PLY / VLT: 35% UV: 95% IR: 15%
ADD TO CART
DRS-BK01
2PLY / VLT: 5% UV: 100% IR: 15%
ADD TO CART
DRS-BK05
2PLY / VLT: 7% UV: 100% IR: 15%
ADD TO CART